wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin EKP
DARMOWA  WYSYŁKAod 199 zł przy płatności przelewem.

Gadżety filmowe

        

Regulamin EKP


REGULAMIN ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH GADZETYDOMOWE.EU
 

Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania oraz warunki korzystania z Elektronicznych Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.
 

I. Definicje

1.Wydawca:

ESSE Elżbieta Nosarzewska
Orzechowa 53
09-410 Płock
właściciel sklepu internetowego gadzetydomowe.eu za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie oraz go kupić.

2. Elektroniczna Karta Podarunkowa (dalej EKP) 

generowana przez Wydawcę w formie elektronicznego bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać ciągu znaków alfanumerycznych), o określonej dacie ważności. EKP umożliwia dokonanie operacji polegającej na wymianie EKP na Towar lub Towary w Sklepie Internetowym do wartości nominału karty. EKP nie jest kartą płatniczą ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

3. Nabywca - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która nabywa od Wydawcy EKP w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

4. Użytkownik – każdy posiadacz EKP.

5. Towary – dostępne produkty oferowane w sprzedaży w Sklepie Internetowym.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin EKP.
 

II. Nabycie Elektronicznej Karty Podarunkowej .

1. Nabycie EKP możliwe jest na stronie internetowej www.gadzetydomowe.eu.

2. Zapłata za EKP może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem płatność przez internet. Zapłata za EKP inną EKP nie jest możliwa.

3. Po dokonaniu wpłaty przez Nabywcę i zaksięgowaniu jej przez Wydawcę, Wydawca prześle EKP (w postaci ciągu znaków alfanumerycznych) na adres mailowy Nabywcy podany przy składaniu zamówienia.

4. EKP zostanie wygenerowana i aktywowana po zaksięgowania na koncie Wystawcy prawidłowej wpłaty dokonanej przez Nabywcę. Brak wpłaty powoduje, iż EKP nie zostanie wygenerowana i aktywowana i nie będzie można z niej skorzystać. Użytkownik nie będzie mógł zrealizować EKP jeżeli nie zostanie ona uprzednio wygenerowana i aktywowana przez Nabywcę poprzez jej opłacenie odpowiednią kwotą odpowiadającą nominałowi EKP.

5. Nie ma możliwości nabycia EKP łącznie z innymi Towarami. W koszyku mogą znajdować się tylko produkty elektroniczne, w innym przypadku nie ma możliwości przejścia do realizacji zamówienia.

6. Wartość na jaką EKP umożliwia Użytkownikowi nabycie Towaru lub Towarów w Sklepie internetowym jest równa kwocie odpowiadającej wartości nominału karty.
 

III. Zasady wykorzystania Elektronicznej Karty Podarunkowej.

1. EKP jest jednorazowa i można z niej skorzystać tylko przy jednym zamówieniu obejmującym jeden lub kilka Towarów.

2. Nie ma możliwości doładowania EKP (zwiększenia jej wartości).

3. Warunkiem nabycia EKP jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.

4. Skorzystanie z EKP w Sklepie Internetowym następuje przez wpisanie ciągu znaków w koszyku zakupowym w miejscu "Kod rabatowy" i kliknięcie przycisku "Aktywuj".

5. EKP uprawnia do wymiany karty na Towar lub Towary dostępne w Sklepie Internetowym oraz innych EKP. EKP nie można pokryć kosztów dostawy.

6. EKP może zostać użyta wyłącznie w okresie jej ważności wskazanym podczas składania zamówienia.

7. Z EKP można skorzystać podczas dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym w przypadku, gdy wartość brutto nabywanego Towaru lub Towarów nie przekracza lub przekracza wartość EKP. Jeżeli Nabywca przekroczy wartość EKP, pozostałą kwotę za Towar lub Towary zobowiązany jest uiścić w formie płatności podanej każdorazowo na Karcie Produktu. Minimalna wartość zamówienia liczona jest na podstawie ceny Towaru lub Towarów i nie obejmuje m.in. ceny za sposób odbioru/ dostawy, rodzaju płatności czy usług dodanych. Jeśli wartość zamówienia przekracza wartość nominalną EKP , to różnicę można pokryć przy użyciu jednej z oferowanych w Sklepie Internetowym metod płatności.

8. Nabywca EKP zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o konieczności zapoznania się z regulaminem EKP, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.gadzetydomowe.eu/regulamin-ekp-pm-96.html
 

IV. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania EKP oraz prawo odstąpienia od zakupu EKP.

1. Wydawca jest odpowiedzialny wobec Nabywcy, jeżeli EKP nie działa lub działa nieprawidłowo.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania EKP można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Wydawcy oraz drogą telefoniczną.

3. Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje na zasadach ogólnych szczegółowo określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy zakupu EKP bez podawania przyczyny w 14-dniowym terminie.

4. Nabywca reklamujący EKP lub odstępujący od umowy zakupu EKP powinien podać numer nieużytego (nieaktywowanego) kodu EKP w celu umożliwienia identyfikacji konkretnej EKP.

5. W przypadku otrzymania informacji od Nabywcy o odstąpieniu od umowy, Wydawca dokonuje dezaktywacji karty.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania nieaktywowanego EKP z powrotem.
 

V. Zwroty i reklamacje Towarów zakupionych z użyciem EKP.

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który nabył Towar z wykorzystaniem EKP, przysługuje na zasadach ogólnych określonych szczegółowo w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w 14-dniowym terminie.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące wad fizycznych i prawnych Towarów przy zakupach z użyciem EKP będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wydawcy oświadczenia zawierającego żądania Użytkownika. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Użytkownik chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony przez Wydawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4. W przypadku zwrotu Towarów nabywanych z wykorzystaniem EKP w 14 (słownie: czternaście)-dniowym terminie lub na skutek reklamacji, Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W pierwszej kolejności zwrot środków dokonywany jest przy użyciu EKP.
 

VI. Postanowienia końcowe.

1. EKP nie podlega wymianie na inne korzyści majątkowe lub niemajątkowe, w tym na gotówkę. Na EKP nie są naliczane odsetki.

2. Sklep Internetowy ma prawo odmówić realizacji EKP, w sytuacji gdy:

a) upłynął termin jego ważności,

b) EKP został już wykorzystany,

c) Nabywca wszedł w posiadanie EKP w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

e) EKP nie zostało prawidłowo opłacone i aktywowane.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie EKP będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta oraz Regulamin Sklepu Internetowego.

4. Regulamin EKP jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.gadzetydomowe.eu/regulamin-ekp-pm-96.html.

5. Regulamin EKP wchodzi w życie 01.01.2019r. i obowiązuje w odniesieniu do EKP nabywanych od tego dnia.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu