wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin
DARMOWA  WYSYŁKA
dla zamówień od 150 zł
WYPOSAŻENIE TWOJEGO DOMU NIE MUSI BYĆ NUDNE!

Gadżety filmowe

        

Regulamin

Informacje o oferowanych przez Sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).
 

Regulamin Sklepu internetowego gadzetydomowe.eu


Informacje ogólne
Sklep internetowy gadzetydomowe.eu (zwany dalej "Sklepem") znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.gadzetydomowe.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Właścicielem sklepu jest firma ESSE Elżbieta Nosarzewska (zwana dalej "ESSE") z siedzibą w Płocku, ul.Wyszogrodzka 161, NIP 7741671530, REGON 140368929. Wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, organ rejestrujący: Prezydent Miasta Płocka.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Kontakt e-mail: sklep@gadzetydomowe.eu
Kontakt telefoniczny: (24) 368-88-86 (w godz. 10:00 - 18:00)


Adres do korespondencji: ul.Wyszogrodzka 161, 09-410 Płock

Składanie zamówień
Klient może składać zamówienia drogą elektroniczną przez 24 godziny na dobę oraz przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej http://www.gadzetydomowe.eu.

Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym, aby Klient mógł złożyć zamówienie w Sklepie internetowym.
W przypadku chęci rejestracji - wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu dla Klienta tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, itp.

Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: sklep@gadzetydomowe.eu

W Koszyku Klient wskazuje: zamawiane produkty, ilość sztuk produktu, adres na jaki należy dostarczyć towar oraz sposób dostawy i płatności. 

Procedura składania zamówienia kończy się w momencie kliknięcie przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z ESSE umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.  


Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są  w przepisach prawa polskiego, m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

Realizacja zamówień
Realizacja zamówienia następuje wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Zamówienia nie są realizowane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Do momentu wysłania przez Sklep internetowy produktu(-ów) Kupujący może dokonać zmiany zamówienia.


Gwarancja i ceny towarów
Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad i są objęte 24 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep lub autoryzowane punkty producenta.

Wszystkie ceny produktów na stronie Sklepu internetowego zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów wysyłki.

Cena wiążąca i ostateczna produktu(-ów) jest jego cena w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz organizowania różnego rodzaju promocji czy wyprzedaży.


Formy płatności
Zapłatę za zamówione produkty i wybrany koszt transportu można dokonać w następujących opcjach:

a) płatne gotówką (opcja "za pobraniem") przy odbiorze przesyłki ;


b) płatność przelewem na podany niżej rachunek bankowy:
ESSE Elżbieta Nosarzewska
Wyszogrodzka 161
09-410 Płock
nr rachunku mBank: 74114020040000320274582556


Dostawa i koszt wysyłki
Dostawa zamówionych towarów realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
Zamówiony towar dostarczamy za pomocą InPost-u i DPD.

Klient ma możliwość kontaktu z Obsługą Sklepu internetowego w godzinach 10.00 - 17.00 w dni robocze pod numerem telefonu (24) 366-88-86 i uzyskania informacji dotyczących zamówienia.

Koszt wysyłki kurierem DPD: czas dostarczenia to 1-2 dni robocze, liczone od następnego dnia roboczego:
płatne przelewem na konto Sklepu: 13 zł (do 30 kg),
płatne przy odbiorze ("za pobraniem"): 18 zł (do 30 kg),

Wyjątkowo w grudniu, wysyłka to najczęściej 2-3 dni robocze.

W przypadku cięższych przesyłek prosimy kontaktować się indywidualnie ze sklepem.

Newsletter Sklepu Internetowego

Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się ze Sklepem internetowym.


Reklamacje
Gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) należy go odesłać na adres sklepu.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
Reklamowany towar należy dostarczyć na własny koszt na adres: ESSE Elżbieta Nosarzewska, ul.Wyszogrodzka 161 09-410 Płock.


Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Pobierz druk reklamacyjny (pdf, 516 kB) 


Pozasądowe sposoby rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń
Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

c. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr


Prawo do odstąpienia od umowy
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
   a) wiadomością e-mail, na adres sklep@gadzetydomowe.eu,
   b) w formie pisemnej na adres: ESSE Elżbieta Nosarzewska ul.Wyszogrodzka 161 09-410 Płock,

Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni do Sklepu na adres Sklepu tj. ESSE Elżbieta Nosarzewska ul.Wyszogrodzka 161, 09-410 Płock. Konsument może także dokonać zwrotu towaru osobiście do Sklepu lub przez osobę przez siebie upoważnioną, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztu dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc się od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, bądź od dnia otrzymania zwróconych towarów.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sklepu w stanie nie zniszczonym.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy na skutek korzystania w sposób wykraczający poza wskazany konieczny zakres, w takim wypadku kwota zwracanych należności na rzecz klienta zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru (nie wpływa na ta utratę prawa odstąpienia).
Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego lub w inny ustalony sposób.
Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie miało miejsce wcześniej.

Informujemy, iż prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Starannie zapakowany towar należy odesłać na adres:
ESSE Elżbieta Nosarzewska, ul.Wyszogrodzka 161, 09-410 Płock.


Pobierz druk odstąpienia od umowy (pdf, 59 kB)

Dane osobowe
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest firma ESSE Elżbieta Nosarzewska (zwana dalej "ESSE") z siedzibą w Płocku, ul.Wyszogrodzka 161, NIP 7741671530, REGON 140368929. Wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, organ rejestrujący: Prezydent Miasta Płocka.

Podanie danych w trakcie rejestracji jest dobrowolne. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest Klient lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta.

Sklep może przetwarzać dane osobowe Kupującego, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

Zgodne z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji przechowywane są w sposób bezpieczny, odpowiadający warunkom rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 

Wykorzystywanie plików cookies

 

Wszystkie informacje o Polityce Cookies znajdują się pod adresem http://www.gadzetydomowe.eu/informacja-o-cookie-pm-20.html
 
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu internetowego potrzebne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności.

Wymagane też jest podłączenia do Internetu, posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości oraz przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script. 

 

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).


O każdej zmianie Regulaminu Właściciel sklepu internetowego powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.


W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny 24 366-88-86 lub e-mailowy  sklep@gadzetydomowe.eu.

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie ESSE, a także pod adresem
http://www.gadzetydomowe.eu/regulamin-pm-11.html

Data opublikowania regulaminu 25.12.2014 r.


Przejdź do strony głównej

ZAPRASZAMY DO NASZEGO DRUGIEGO SKLEPU

 alt
www.gadzetyusb.eu