Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin
DARMOWA  WYSYŁKA od 199 zł przy płatności przelewem.
WYPOSAŻENIE TWOJEGO DOMU NIE MUSI BYĆ NUDNE!

Gadżety filmowe

        

Regulamin

 Regulamin Sklepu internetowego gadzetydomowe.eu


Sklep internetowy gadzetydomowe.eu jest prowadzony przez:

ESSE Elżbieta Nosarzewska z siedzibą w Płocku (09-410), ul. Wyszogrodzka 161, NIP 7741671530, REGON 140368929 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki (dalej: „ESSE”).


SŁOWNICZEK:

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu i adresem mailowym zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Płocku (09-410), przy ul. Wyszogrodzkiej 161, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie gadzetydomowe.eu.

Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Sklep Internetowy gadzetydomowe.eu – prowadzony przez ESSE sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową gadzetydomowe.eu.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu, na której przedstawione są informacje na temat produktu.


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. ESSE w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego gadzetydomowe.eu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

 

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu.


§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu

1. Logowanie do Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, lub recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).

3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela ESSE nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez ESSE z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego ESSE. Klientowi z tytułu udzielenia ESSE powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez ESSE z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie ESSE na pierwsze wezwanie ESSE.

4. ESSE uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

5. ESSE uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy gadzetydomowe.eu nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. ESSE nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.

7. ESSE, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym ESSE za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, ESSE niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.

8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu mogą być zgłaszane ESSE za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.


§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. ESSE zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka" (lub równoznaczny);

c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru. W przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

f) wybrać formę płatności;

g) kliknąć przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

5. Przy zamówieniach powyżej 1000 PLN przesyłka będzie realizowana przesyłką kurierską.

6. ESSE uprawnione jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu.

7. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie ESSE oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez ESSE zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem ESSE o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.

10. ESSE zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej raz nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost;

b) ma więcej niż jedno zmówienia oczekujące na odbiór za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.

11. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców ESSE nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, ESSE poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, ESSE może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta ESSE będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym ESSE będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

13. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie ESSE), ESSE dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

14. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie ESSE), ESSE może anulować zamówienie w całości.

15. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, ESSE zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

16. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, ESSE nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.


§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient nie może dokonywać zmian w zamówieniu po jego złożeniu. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

2. Klient może dokonywać zmian w adresie dostawy zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „W realizacji” poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Dziale Obsługi Klienta.

3. Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Działu Obsługi Klienta.


§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską - gotówką (tylko na terytorium Polski). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu;

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry – tylko na terytorium Polski), płatne na rachunek bankowy ESSE.

2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.


§ 8 Czas realizacji zamówień

1. ESSE zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Zamówienie będzie dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do wskazanego przez Klienta Paczkomatu Inpost. W przypadku zamówienia składującego się z więcej niż 10 (dziesięć) produktów Klient nie będzie miał możliwości wyboru do Paczkomatu InPost.

3. ESSE nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.


§ 9 Warunki reklamacji

1. ESSE jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. ESSE odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. ESSE w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez ESSE Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do ESSE wraz opisem reklamacji.

4. Reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji należy odesłać na adres: ESSE Elżbieta Nosarzewska 09-410 Płock, ul.Wyszogrodzka 161.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – ESSE niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny ESSE zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność ESSE z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił ESSE za nabycie danego produktu.


§ 10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez ESSE są objęte 2 letnią gwarancją.

2. Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do ESSE lub według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować ESSE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu ESSE produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. ESSE zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt ESSE, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem lub do Paczkomatu InPost – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do ESSE na adres wskazany w Paragrafie 9 ust. 4.

8. ESSE nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 12 Zwrot należności Klientom

1. ESSE dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub Paczkomatu InPost;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) ESSE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. ESSE dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu;

b) rachunek wskazany przez Klienta, jeśli zamówienie było opłacone: przy odbiorze u kuriera.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ESSE nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania ESSE numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle ESSE takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. ESSE nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz ESSE zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.


§ 13 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze.

2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

3. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.


§ 14 Dane osobowe i prywatność

Administratorem danych osobowych Klienta jest ESSE Elżbieta Nosarzewska z siedzibą w Płocku (09-410) przy ul. Wyszogrodzkiej 161. ESSE przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w Polityce prywatności.


§ 15 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce "Moje konto" (subskrypcja newslettera ). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez ESSE w swoim imieniu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce "Moje konto" (subskrypcja newslettera) lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.


§ 16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. ESSE dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu były na najwyższym poziomie, jednakże ESSE nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ESSE nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie ESSE statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym gadzetydomowe.eu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy gadzetydomowe.eu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a ESSE rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby ESSE.

10. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@gadzetydomowe.eu.

11. ESSE zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ESSE, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego gadzetydomowe.eu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1 - Wzór odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(* miejscowość, data)

ESSE Elżbieta Nosarzewska
ul. Wyszogrodzka 161
09-410 Płock
sklep@gadzetydomowe.eu

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, (* imię i nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży _____________(* proszę podać nazwę produktu) umowy o świadczenie usług, zawartej w dniu (* dzień zawarcia umowy).

(* imię i nazwisko Klienta)


Przejdź do strony głównej

ZAPRASZAMY DO NASZEGO DRUGIEGO SKLEPU

 
www.gadzetyusb.eu